אסיפה כללית מספר 08-18

12 אוגוסט 2018
זמן הארוע: 20:00
בחדר הישיבות החדש

על סדר היום:

1. בחירת נציגי ציבור לועד ההנהלה/ מינהלת הקיבוץ. מועמדים:
• חברים מלאים: נמרוד בן יעקב, ענת ברן רוט, יורם סמית, אילן קדם, תומר רגב.
• חברים בעצמאות כלכלית: תום ברכר, יובל מעייני, גיא שוקרני, מיכל שרון.
(העברה להצבעה בקלפי).

2. בחירת נציגי ציבור להנהלת העסק. מועמדים: פרדי ברן רוט, אמנון וייסברון, עמיעד ערב.
(העברה להצבעה בקלפי).

3. בקשה של בני וייס לדיון בהרכב צוות שכר. צוות שכר בחוברת אורחות חיים כולל: מנהל מש"א, שני נציגי ציבור, אדם חיצוני "מתמחר", מרכז הענף ומנהל המגזר בהתאם לנושא.
לאחר דיון במנהלת, הוחלט להביא לאסיפה 3 הצעות:
1. השארת המצב כפי שהוא.
2. צוות שכר כמו היום אבל לאפשר לחברים המעוניינים להיפגש עם צוות חיצוני.
3. קביעת צוות שכר של בעלי מקצוע חיצוניים בלבד (הצעת בני).

4. עדכון קריטריונים לבן שני.

רקע:
אסיפת הקיבוץ אישרה ביום 2.2.2017 החלטה בנושא "קדימות בקליטת בנים לדירות הקיימות
בקיבוץ" וביום 14.8.2017 אישרה עדכון של אותה ההחלטה (להלן יחד: "כללי הקדימות").
כללי הקדימות מגדירים "בן שני" כדלקמן:
1.4 הבן השני – השני מבין ילדיהם של בית האב הזכאי אשר ייקלט לחברות בקיבוץ ויקבל זכויות בדירה לפי החלטות הקיבוץ כפי שהיו או יהיו באותה העת, ובלבד שבעת ההרשמה לקבלה הוא מקיים אחד מהתנאים הבאים:
1.4.1 הוא בעל משפחה, כלומר יש לו ילדים קטינים החיים עמו;
1.4.2 גילו עולה על 35 ואין לו ילדים קטינים החיים עמו. בחלוף שנתיים מיום קבלת החלטה זו יראו את סעיף זה כאילו נאמר בו גיל 25 ולא 35;
ביום 15.05.2018 אושרה בקלפי הצעה לשנות את הגדרת "בן שני" והוטל על מינהלת הקיבוץ להציע תיקון ברוח ההחלטה.

להלן הצעת המנהלת לעדכון הגדרת "בן שני" בכללי הקדימות לפי הנוסח שלהלן:
"הבן השני" – כל ילד של חבר קיבוץ שהיה חבר ביום הקובע לשיוך דירות (להלן: "היום הקובע"), אשר איננו עונה על הגדרת "בן ראשון" וגילו עד 40 שנה המבקש להיקלט לחברות בקיבוץ ולקבל זכויות במגרש מבונה (דירה) לפי החלטות הקיבוץ כפי שיהיו באותה עת.
מטרת התיקון הינה לאפשר לכל משפחות החברים שהיו חברי הקיבוץ ביום הקובע לקבל קדימות בקליטת אחד מבניהן שגילו עד 40 שנה למגרש מבונה.

5. בחירת מנהל/ת קהילה לקיבוץ- אישור קדנציה נוספת לנוגה בוטבול- ללא השתתפות נוגה (העברה לקלפי).

ניר ונוגה.

ארועים בקיבוץ

כתיבת תגובה