תקציר הכיסויים בפוליסה בית מגורים ותכולתו 2018

חברים שלום,
כחלק מביטוח רכוש המשק, נכללים גם הבתים של כולנו, מצרף לכם את פירוט כיסויי הביטוח של חברת "שלדן" המבטחים ב"הפניקס".

תקציר הכיסויים בפוליסה בית מגורים ותכולתו

להלן תקציר הכיסויים הנכללים בפוליסת "הבית שלי" של הפניקס חברה לביטוח בע"מ אשר במסגרתה יבוטחו בתי מגורים החברים ותכולתם.
סכום הביטוח לתכולה 300,000 ₪ . גבול אחריות לפריצה 80,000 ₪

הכיסויים:
אש ברק רעם וכן עשן.
התפוצצות או התלקחות.
סערה לרבות גשם שלג וברד שבאו בעקבות סערה.
נפילת כלי טייס וחפצים מכלי טייס רעד על קולי.
מגע או התנגשות של כלי רכב.
פעולת זדון.
גניבה שוד ופריצה או ניסיון לבצען.
התקהלות אסורה התפרעות.
רעידת אדמה.
שטיפה או הצפה ממקור מים חיצון.
התבקעות או עליה על גדותיהם של צנרת ודודים וכן הימלטות או דליפה של מים שמן סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הבית. תיקונים אלה יעשו על ידי שרברב פרטי/של הקיבוץ.
כה"ס תכשיטים עד 10% מסכום הביטוח לתכולה.

הגבלת אחריות לגבי פריטי תכולה מסויימים
אם לא ציינו במפורש בפוליסה סכומי ביטוח מיוחדים לפני קרות מקרה הביטוח לגבי פריטי תכולה המנויים להלן יהיה תגמולי הביטוח מוגבלים במסגרת סכום הביטוח לתכולה (300,000 ₪ ) כדלקמן:
כסף מזומן – עד 0.5% מסכום הביטוח לתכולה. (1,500 ₪)
כלי כסף –  עד 10% מסכום הביטוח לתכולה.
שטיחים פסלים תמונות ויצירות אומנות – עד 10% מסכום הביטוח לתכולה.
פרוות – עד 10% מסכום הביטוח לתכולה.
אוספים של בולים מטבעות – עד 5% מסכום הביטוח לתכולה לגבי כל אוסף.
תכשיטים ופריטי זהב – עד 10% מסכום הביטוח לתכולה.

ניתן לבטח פריטים המפורטים ברשימה, גם אם שווים עולה על המגבלות המפורטות לעיל, בכפוף להגשת בקשה והמצאת אישור (חשבונית) /או הערכה מקצועית לשווים של הפריטים.

ביטוח חבויות
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של 1,000,000 ₪ למקרה וסה"כ לתקופות ביטוח.
ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.

השתתפויות עצמיות
הפוליסה כפופה להשתתפות בגובה 600 ₪ מכל תביעה למעט נזקי רעידת אדמה.
השתתפות עצמית ברעידת אדמה – 10% מסכום הביטוח.

כללי
האמור במסמך זה מהווה תקציר של הכיסויים הכלולים בפוליסה לצורך נוחיות בלבד ואינו מהווה תחליף לפוליסה הכיסויים כפופים לתנאי פוליסת "הבית שלי" של הפניקס חברה לביטוח על סייגיה תנאיה והרחבותיה.

שימו לב, הביטוח הנ"ל מכסה את מי ש"כתובתו ומגוריו" בקיבוץ מעגן. לפיכך כולנו נכללים בביטוח "הבית שלי".
שוב אני מדגיש – בכל מקרה של נזק גדול כקטן אנא צרו איתי קשר לקבלת הנחיות.

בברכה
עידו אליהו | א. ביטוח אלמנטרי | 050-2363425

סגור לתגובות.