קיבוץ מעגן

החלטת אסיפה

הסדר סיוע סיעודי

מבוא

הקיבוץ רואה זכות וחובה לדאוג לכל חבר/ה שנמצא או יימצא חו"ח במצב סיעודי.

בהמשך להחלטת המפקח על הביטוח על ביטול הביטוח הקבוצתי ובשל העלות הגבוהה של פרמיית ביטוח הסיעודי הפרטי הנדרשת בעקבות החלטה זו, מוצע פתרון חלופי לביטוח הסיעודי שהיה נהוג עד היום.

יובהר כי הסדר זה יחול על חברים שהיו חברים במועד הקובע לשינוי אורחות החיים בקיבוץ (יום 30.11.04)  בלבד, ובכל מקום בו מופיעה המילה "חבר" בהסדר זה הכוונה לחברים אלה בלבד. זכויותיהם של חברים חדשים שהתקבלו לאחר יום ה-30.11.04, יהיו רק על פי הקבוע בהסכמים האישיים שייחתמו עמם.

 

מטרת ההסדר

מטרת ההסדר היא להבטיח סיפוק צרכיהם הסיעודיים של חברי הקיבוץ, על דרך של יצירת קרן ביטוח פנימית לחברים שתשלם סכום קבוע לחברים הזכאים בתנאים הקבועים בהסדר זה במקרה בו חו"ח יהפכו לסיעודיים. כן תשלם הקרן בדרך של השלמה למקורותיהם הכספיים של החברים סכום נוסף על פי תנאי הסדר זה ובכפוף לאמור בו בלבד.

 1. זכאות לסיוע סיעודי

כל חברי הקיבוץ (למעט חברים בחופשה מיוחדת או בעצמאות כלכלית) זכאים ליהנות מהסדר זה בכפוף לתנאיו. למען הסר ספק – "חבר" בהסדר זה הוא מי שהיה חבר הקיבוץ ביום 31.12.04 ועודנו חבר הקיבוץ ביום קבלת הסדר זה.

 

 1. התנאים לזכאות לסיוע סיעודי
 • הצגת מסמך מביטוח לאומי או משרד הבריאות או ממשרד הביטחון או מגורם חיצוני בלתי תלוי אשר מונה לשם כך על-ידי הקיבוץ, המאשר שהחבר במצב סיעודי.
 • החבר מקיים את כל החלטות הקיבוץ והסדיר את כל חובותיו כלפי הקיבוץ.
 • במקרה של עיכוב בקבלת מסמך מהגורמים המצוינים בסעיף א' בנוגע למצבו של החבר כסיעודי, רשאי הקיבוץ בהתאם להמלצת צוות הסיעוד לנהוג בחבר כאילו הוכר כסיעודי.

 

 1. עקרונות ההסדר
  • כל חבר שיוכר כסיעודי יהא זכאי מן הקיבוץ לתשלום חודשי בסך 2000 ₪ בכפוף לעמידתו בכל תנאי הסדר זה.
  • בנוסף לאמור לעיל, יהא החבר זכאי לסך 1000 ₪ נוספים בדרך של השלמה בלבד לכל מקורותיו כמפורט בסעיף 4.2 להלן וזאת בתנאי שכל מקורותיו של החבר, כולל תשלום הביטוח הסיעודי מן הקיבוץ כאמור בסעיף 4.1 , לא יגיעו כדי הספקת צרכיו הסיעודיים של החבר על פי החלטת צוות הסיעוד.
  • כל חבר ישלם לקיבוץ פרמיה חודשית בסך 70 ₪ למימון קרן הסיעוד הפנימית של הקיבוץ (להלן – הפרמיה החודשית). הקיבוץ יהיה רשאי לעדכן סכום זה מעת לעת בהחלטת אסיפה.
  • חברים אשר יש ברשותם ביטוח סיעודי פרטי יציגו בפני הקיבוץ את נתוני הביטוח הסיעודי שלהם. אם וככל שגובה הביטוח הסיעודי הפרטי של החבר לא יגיע כדי הסכום המובטח על ידי הקיבוץ בסעיף 3.1 לעיל, ישלם החבר גם את הפרמיה החודשית.3.3 לעיל.
  • הקיבוץ רשאי להפריש עבור החברים ועל חשבונם של החברים, לרבות על דרך ניכוי מכל זכות כספית המגיעה לחבר או לבן זוגו, ובכלל זה תשלומים במסגרת הסדרי התקציב מהקיבוץ, את סכום הפרמיה החודשית.
  • יובהר כי על אף האמור לעיל, הרי שככל שהחבר לא עמד בדרישות האמורות בהסדר זה, לא תחול כל חובה על הקיבוץ להפריש בעבורו סכומים מתאימים, וכן יהיה הקבוץ פטור מחובותיו על פי הסדר זה ולחבר לא תהיה כל טענה בעניין זה.

 

 1. מימון הטיפול הסיעודי
  • הקיבוץ ישלם לחבר שהוכר כסיעודי ועמד בכל תנאי הסדר זה, סך 2000 ₪ לחודש. בנוסף, ישתתף הקיבוץ במימון הצרכים המיוחדים של החבר הסיעודי במידת הצורך בסכום של עד 1000 ₪ נוספים, בהתאם לתנאי הסדר זה, כהשלמה בלבד למקורות החבר, ובלבד שסך מקורות החבר, לרבות תשלום הקיבוץ כאמור לעיל, לא יגיעו כדי הספקת צרכיו הסיעודיים על פי החלטת צוות הסיעוד.(להלן – ההשלמה).
  • לצורך הסדר זה, אלה ייחשבו כמקורות החבר:
 • תקבולים מכוח חוק הביטוח הלאומי (סיעוד);
 • תקבולים ממשרד הבריאות (קוד מיטה);
 • תגמולי ביטוח סיעודי לסוגיו;
 • קצבת זקנה וקצבת שאירים מהביטוח הלאומי;
 • קצבת נכות או אבדן כושר מכל מקור שהוא;
 • פנסיות וכספי גמל לסוגיהם (כולל שארים) – בין ממקור חיצוני ובין ממקורות של הקיבוץ;
 • השכרת דירת חבר יחיד העובר לבית סיעודי;
 • כל הכנסה או נכס אחרים כאמור בסעיף 66 (ד) לתקנון הקיבוץ.
 • תשלום הביטוח הסיעודי מן הקיבוץ (2000 ₪).
  • במקרה שבו הכנסותיו השוטפות של החבר אינן מספיקות כדי השלמת צרכיו הסיעודיים של החבר בהתאם להחלטת צוות הסיעוד כאמור, אולם יש לחבר נכסים אחרים שיש בהם כדי לממן את הוצאות הסיעוד, יהא הקיבוץ רשאי לסרב להשלים את המקורות השוטפים ו/או להתנות השלמתם בשעבוד /המחאה/ או כל הסדר אחר שיניח את דעתו של הקיבוץ. בכלל זה רשאי הקיבוץ לנהוג כפי שהיה נוהג במקרה של בקשה להשלמת צרכי החבר כאמור בתקנה 2 ו-4 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (רשת ביטחון).
  • תנאי מקדמי לזכאות החבר להשלמה האמורה הוא חתימה על מסמך גילוי נאות והצהרת הון (נספח א' להסדר זה).

 

 1. קרן סיעוד –

להבטחת מקורות למימון שירותי הסיעוד לחברים, יקים הקיבוץ קרן סיעוד  ("הקרן"). הקרן תסייע במימון הוצאות סיעוד כדלקמן:

 • הקרן תפעל במסגרת חשבון נאמנות נפרד שיפתח הקיבוץ או כקרן משנה בתוך קרן נאמנות קיימת. צוות הסיעוד יהיה מוסמך להחליט האם לנהל את הכסף בנאמנות או בח-ן שוטף או אחר.
 • צוות הסיעוד ישמש כהנהלת קרן הסיעוד.
 • הנהלת קרן הסיעוד תעסוק רק בצד השימושים של הקרן ותפעל תחת תקציב שנתי מוגדר ואילו הנהלת הקרן תעסוק בניהול כספי הקרן, השקעתם וכד'.
 • במקרים מסוימים ועל פי שיקול דעת הנהלת הקרן יינתן סיוע לחבר גם מעבר לסך 2000 ₪ להם הוא זכאי במקרה בו הפך לסיעודי , כמימון ביניים (הלוואה), במקרים שבהם חל עיכוב בהגעת המימון מהמקורות החיצוניים. למען הסר ספק יובהר כי סכום הסיוע יוחזר לקרן כאשר החבר יקבל החזרים מהמקורות החיצוניים. כמו כן עפ"י שיקול דעת הנהלת הקרן יינתן סיוע לחבר גם מעבר ל- 3000 ש"ח באם סך כל מקורותיו אינם מספיקים לתשלום צרכי הוצאות הסיעוד שלו.
 • מקורות הקרן יהיו כלהלן:
  • תשלומי חברים – כל חבר ישלם 70 ₪ לחודש. הסכומים יעודכנו אחת לשנה בינואר, או לפי שיעור עליית מדד דצמבר (שמתפרסם ב- 15 בינואר), בהשוואה למדד הבסיס ביום אישור ההסדר, או על פי החלטות אסיפת הקיבוץ בהתאם לסכומים הקיימים בקרן ולצרכים הסיעודיים.
  • הפקדות של הקיבוץ .
 • דו"ח שנתי על מצבה הכספי של הקרן יוגש לאסיפת הקיבוץ אחת לשנה, היה ואין בסכומים הצבורים בקרן כדי לספק השלמה לכלל הזכאים יערך דיון באסיפה על הגדלת המקורות.
 • במקרה שאין בסכומים הצבורים בקרן כדי לספק את זכאות החברים על פי הסדר זה ואין ביכולתו של הקיבוץ להגדיל את המקורות לרמה הנדרשת והחברים לא מסכימים להגדיל את ההעברה החודשית – יהא כל חבר הזכאי להשלמה סיעודית, זכאי להשלמה על פי שיעור הצבירה היחסית המבוססת על חוות דעת של אקטואר מורשה ובלתי תלוי (עצמאי) בקרן והקיבוץ ישלים את החסר ממקורותיו.

 

 1. צוות סיעוד
 • ועד ההנהלה של הקיבוץ ימנה צוות סיעוד לליווי משפחות החברים הסיעודיים.
 • הרכב הצוות :
  1. מנהל הקהילה.
  2. אחראי בריאות ורווחה.
  3. 3 נציגי ציבור.
  4. אדם חיצוני שאיננו חבר או מועסק ע"י קיבוץ מעגן.
 • הצוות ייעזר באנשי מקצוע על פי הצורך (רופא, אחות, מחלקת הרווחה במועצה וכיו"ב).
 • בישיבתו הראשונה ימנה הצוות את אחד מנציגי הציבור כיושב ראש הצוות.
 • תקופת הכהונה של נציגי הציבור תהיה 5 שנים, עם אפשרות להארכה לקדנציות נוספות. החלפת חברי הצוות תיעשה במדורג, ככל שהדבר אפשרי.
 • תפקידי הצוות :
  1. יישום הסדר זה בהתאם למטרות.
  2. גיבוש מדיניות וקביעת קריטריונים לטיפול בחברים הזקוקים לטיפול סיעודי בקיבוץ או מחוצה לו.
  3. אישור סיוע בטיפול סיעודי לחבר על פי ההגדרות בהסדר זה.
  4. איתור מקורות כספיים חיצוניים לצרכי הסיעוד של חברי הקיבוץ.
  5. הגשת תוכנית כספית להוצאות והשקעות שוטפות אחת לשנה לוועד ההנהלה.
  6. לקיים קשר עם החבר ומשפחתו – בין אם הם בקיבוץ ובין מחוצה לו, ולסייע ככל שניתן במתן מידע, תמיכה, ייעוץ וכיו"ב.

 

 1. שונות
  • הלכו כל החברים לעולמם – תועבר יתרת הכספים שבקרן לקיבוץ.
  • ככל ויוחלט בעתיד על פירוק הקיבוץ ו/או יחולו שינויים במבנה הקיבוץ, תמשיך שמירת הקרן לצרכי סיעוד של החברים ואלו יוכלו להמשיך ולהסתייע בכספי הקרן ככתוב בנוהל. החשבון ימשיך להיות מנוהל על ידי נאמן ויהא נפרד מחשבון הקיבוץ.
  • כל הזכויות על פי נוהל זה הינן אישיות ופוקעות בפקיעת החברות בקיבוץ, מכל סיבה שהיא, לרבות בעת פטירת החבר. לחבר אין כל זכות לשעבד ו/או להמחות ו/או להוריש את הזכויות המגיעות לו מכוח נוהל זה.
  • חבר שנפסקה חברותו בקיבוץ בכל דרך שהיא למעט פטירה יהא זכאי לבחור באחת משתי אפשרויות:
   • להמשיך לשלם 210 ₪ לחודש לקרן (במקום 70 ₪) ובתמורה להמשיך ולשמור על זכויותיו וחובותיו על פי הסדר זה כאילו היה חבר הקיבוץ.
   • לקבל החזר השקעתו בקרן (70 ₪ כפול מס' החודשים בהם שילם לקרן על פי הסדר זה). צמוד מדד?
  • מינוי אפוטרופוס לחבר – המשפחה תהיה אחראית למינוי אפוטרופוס לחבר אם יהיה בכך צורך. אם החבר הוא יחיד, צוות הסיעוד יטפל במינוי אפוטרופוס בהתאם לדין.
  • מסמך זה מחליף כל מסמך קיבוץ קודם הנוגע לתחום הסיוע הסיעודי.
  • הרוב הדרוש לאישור הסדר זה הוא רוב רגיל. הרוב הדרוש לשינוי החלטה זו הינו רוב מיוחד (שני שלישים מהמצביעים באסיפה / קלפי) ובתנאי שתמכו בשינוי רוב מבין חברי הקיבוץ שהיו חברים בו גם ביום 31.12.04.

כתיבת תגובה