הסדרי עבודת חברים עפ"י אורחות החיים של הקיבוץ :

 • ליצור מערך הנחיות ונהלים בעניין עבודתם של חברי הקיבוץ, זכויותיהם וחובותיהם כעובדים.
 • ליצור מערך הנחיות ונהלים בתחום יחסי עבודה, בעניין סמכויות מוסדות הקיבוץ ומנהלי מקומות העבודה – במקומות העבודה.
 • להוות כלי להתייעלות בענפי הייצור והשירות.
 • להגביר את הביטחון הסוציאלי האישי של החבר בהווה ובעתיד.
 • הנהלים המפורטים במסמך זה מתבססים על הכללים המקובלים במדינת ישראל תוך התאמה לתנאים, לתקנונים, לנהלים התקפים בקיבוץ ולצורכי הקיבוץ, התפתחותו ושגשוגו.
 • הגדרות ונהלים אלה נועדו לשמש כאמנה פנימית בין חברי הקיבוץ לבין עצמם, ובינם לבין מוסדות הקיבוץ ומהווה בסיס להתנהגות מוסכמת בתחום העבודה.
 • אין בנהלים אלה משום יצירת יחסי עובד ומעביד )כהגדרתם בחוק(, בין החבר ובין הקיבוץ).
 • החבר אחראי לפרנסתו, בהתאמה ליכולותיו וכישוריו. הקיבוץ יסייע לחבר בתהליכי חיפוש עבודה.
 • לחבר קיבוץ תהיה עדיפות בקבלה לעבודה בענפי הקיבוץ )בעסקים ובקהילה( ובתאגידים שבבעלות הקיבוץ. הנהלת הקיבוץ תעשה מאמץ לשלב את החבר בעבודה בכפוף התאמתו של החבר, לדרישות העבודה והתפקיד הנדונים.

תינתן העדפה להעסקת חברי הקיבוץ בענפי המשק על פני עובדים שכירים או קבלני משנה ובלבד שהתאמתם לתפקיד הנדרש דומה וכן בכפוף להתחייבותם לעבוד במשך הזמן שיידרש ע"י הענף.

 • התמורה לחברים בענפי הקיבוץ נקבעה ע"י מתמחר והותאמה לשכר שוק אלטרנטיבי, לנתוני הענף, התפקיד והחבר.
 • החל ממועד השינוי, כל שינוי בתמחור המשרה ו/או בעדכון השכר יעשה ע"י צוות שכר, הכולל : מנהל מש"א, שני נציגי ציבור, אדם חיצוני "מתמחר", מרכז הענף ומנהל המגזר בהתאם לנושא.
 • שכר עבודה מוגן – תהיה אפשרות לקביעת שכר עבודה מיוחד, אשר יעודד העסקת חברים בעלי מגבלות, או פנסיונרים. רמת שכר מוגן תיקבע בין מש"א לבין הענף.
 • תקן משרה מלאה – 43 ש"ע בשבוע או כל תקן אחר שיקבע על ידי המדינה.
 • שעות נוספות – עבודת שעות נוספות בתפקידו ובמקום עבודתו של החבר מחייבת

אישור מנהל הענף/מנהל המגזר. למען הסר ספק – חבר העובד במשרה נוספת במקום עבודה אחר, לא יראה כמי שעבד שעות נוספות.

 • משרת אמון – תחשב למשרה מלאה ללא חישוב תקן שעות באם הוגדר העובד ע"י מנהל הענף/המגזר ומנהל מש"א כעובד שאינו מקבל שעות נוספות עובדים במשרת אמון יהיו רק בתפקידי הנהלה, או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, או עובדים שנסיבות עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה.
 • בכל ענפי המשק תפעל מערכת לאיסוף נתוני נוכחות ע"י שעון נוכחות או מערכת דומה לה.
 • רכז הענף/המגזר אחראי לאשר את דיווח העבודה בחתימתו ולהעבירו מדי חודש לרישום עבודה.
 • כל חבר מקבל מדי חודש דו"ח על הרישום הקובע של ימי העבודה שביצע באותו חודש ויהיה זכאי לבדוק את הרישום.
 • חבר עובד פנים זכאי לימי חופשה על פי הרישום הבא:

עד 5 שנים ותק- 12 ימי חופשה.

מ 6 עד 10 שנים ותק- 15 ימי חופשה.

מ 11 עד 20 שנים ותק- 18 ימי חופשה.

מעל 20 שנים ותק- 20 ימי חופשה

חבר המסיים עבודתו במקום עבודה בתוך הקיבוץ ועובר מענף לענף, או עובר לעבוד בחוץ או מגיע לגיל פרישה יתבצע פדיון ימי החופשה שנצברו לזכותו, חישוב יתרת ימי החופשה יבוצע ויעודכן מדי חודש.

 • צבירת ימי חופשה – מטרת החופשה השנתית הינה יציאה למנוחה ורווחה לחבר. לפיכך ניתן לצבור ימי חופשה עד למקסימום צבירת המכסה לשנתיים. יתרה בלתי מנוצלת של ימי חופשה – תימחק. באחריות מנהל משאבי אנוש לעדכן את החברים בדבר מספר ימי החופשה שנותרו להם.
 • ערך יום חופשה: ערכו הכספי היחסי של יום עבודה.
 • פדיון חופשה: פדיון ימי חופשה בלתי מנוצלים יתאפשר אך ורק בהפסקת עבודתו של חבר בענף מכל סיבה שהיא.
 • הענף רשאי להחליט על חופשה מרוכזת.
 • צבירת ימי מחלה ותשלום עבור ימי מחלה תהא : 1.5 יום לחודש, 18 ימים בשנה לחברים העובדים במשרה מלאה.
 • עבור יום מחלה בודד, ישולמו דמי מחלה, החבר איננו חייב להציג אישור רפואי עבור יום מחלה בודד עד 6 ימים בשנה. מובהר כי יום מחלה בודד מנוכה מצבירת ימי המחלה.
 • עבור היום השני והשלישי של המחלה תשולם 37.5% מהמשכורת הבסיסית, תמורת הצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • עבור היום הרביעי ואילך תשולם 75% מהמשכורת הבסיסית, תמורת הצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • זכויות ימי מחלה יישמרו לחבר בעת מעבר בין ענפי הקיבוץ ויעמדו לזכותו בשעת הצורך.
 • אין פדיון בכסף או המרה לימי חופשה של ימי מחלה שנצברו.
 • חבר יהיה זכאי לימי הבראה על פי הפירוט הבא:

עד 5 שנות שנים ותק- 6 ימי הבראה

מ 5 עד 15 שנים ותק- 7.5 ימי הבראה

מעל 15 שנים ותק- 9 ימי הבראה

 • שווי כספי של יום הבראה בהתאם לאמור בצווי ההרחבה לעניין דמי הבראה במגזר 365 ₪ ליום(. – הפרטי, כפי שיהיו מעת לעת )נכון ליולי 2011
 • החלק היחסי של דמי ההבראה ישולם לחבר בכל חודש.
 • ימי הזכאות מתייחסים למשרה מלאה, למשרה חלקית הזכאות תהיה בהתאמה.
 • כנגד הגשת טופס האישור על שירות מילואים פעיל לשם הגשת תביעה מהמוסד לביטוח לאומי ובכפוף לנוהלי המוסד בדבר מהותו של שירות מילואים מזכה, יהא החבר זכאי לקבלת מלוא תמורת עבודתו בתקופת שירת מילואים פעיל שבוצע על ידו.
 • הקהילה תישא ממקורותיה בהפרש בין גובה שכרו בפועל של החבר לבין תגמולי המוסד לביטוח לאומי. המקור הכספי: היתרה בקרן הביטוח הלאומי.
 • הודעה מראש – הודעה על הפסקת עבודה תימסר בכתב חודש מראש. בתקופת ההודעה מראש יעביר הענף שכר בגין החבר, גם אם החליט להפסיק את עבודתו בפועל בתקופה זו.
 • כל ענף מענפי המשק והקהילה יפריש, עבור החברים העובדים בו, סכום חודשי לקרן מרכזית למענקי השמה. חבר שעבד במקום עבודה ברציפות לפחות 12 חודשים, יהיה זכאי לתקציב עד למציאת מקום עבודה חלופי בתנאים הבאים:
 • במקרה של חבר שעבודתו הופסקה ביוזמת הענף, יקבל החבר תקציב בגובה ממוצע שש המשכורות האחרונות ברוטו, או רשת ביטחון של חצי זוג, הגבוה מביניהם, ובכל מקרה עד תקרה של השכר הממוצע במשק, למשך שלושה חודשים, ללא כל התניה; ובגובה ממוצע של מחצית, )מממוצע שש משכורות אחרונות / רשת ביטחון( השכר לשלושה חודשים נוספים, בתנאי שעמד בתנאי הזכאות לרשת ביטחון הקבועים בסעיף 8 בפרק רשת הביטחון להלן.
 • למרות האמור בסעיף 10.2.1 , במקרים בהם הופסקה עבודת החבר בשל מעילה או ביצוע פשע/עוון יקבל החבר רשת ביטחון, ובלבד שהינו חבר קיבוץ.
 • במקרה של חבר שהפסיק את העבודה מיוזמתו, יקבל החבר תקציב בגובה של 70% ממוצע שש המשכורות הבסיסיות האחרונות, או 70% מרשת ביטחון, הגבוה מבניהם, למשך שלושה חודשים; ובגובה ממוצע של מחצית )מ – % 70 ( או 60% מרשת הביטחון, לשלושה חודשים נוספים, בתנאי שעמד בתנאי הזכאות לרשת ביטחון הקבועים בסעיף 8 בפרק רשת הביטחון להלן.
 • עובד חוץ )בתלוש( שעבודתו הופסקה ביוזמת מעבידו, יפנה לגורמי המדינה המתאימים, לצורך קבלת דמי אבטלה.
 • החלטה על הפסקת עבודתו של חבר תתקבל בצוות ע"י: מנהל / הנהלת הענף,מנהל המגזר ומנהל מש"א.
 • כצעד ראשון לפני קבלת החלטה על סיום עבודת חבר בענף יש לקיים פגישה מסודרת ומתועדת בנוכחות מנהל הענף ומנהל מש"א בכדי לאפשר לחבר לשפר את הטעון שיפור על פי דרישות מנהל הענף.
 • במידה שלא מושג השיפור הנדרש תתקיים פגישה נוספת שבה יודיעו לחבר על סיום עבודתו.
 • הגורם המודיע על הפסקת העבודה הוא מנהל הענף או מנהל המגזר ביחד עם מנהל מש"א.
 • בכל מקרה – אין לקיים הליך זה במקרה של אירוע אבל במשפחת החבר (נפטר מדרגה ראשונה) אלא רק לאחר 30 יום מיום הפטירה.

חופשת לידה: בכפוף למיצוי הזכויות במוסד לביטוח לאומי, חברה בחופשת לידה תקבל כדמי לידה את הסכום המתקבל מאת המוסד לביטוח לאומי ולא פחות מסכום רשת הביטחון לה הינה זכאית. המקור הכספי: היתרה בחו"ז הביטוח הלאומי.

 • הזכות לפרישה מעבודה ולקבלת תקציב גימלאי – חבר המגיע לגיל פרישה על פי החוק זכאי לפרוש מן העבודה. יחד עם זאת, רשת ביטחון לגימלאי תשולם על ידי הקיבוץ אך ורק בהגיע החבר לגיל הפרישה המוגדר בחוברת זו.
 • עבודה בזמן הגיל המותנה: חוק הביטוח לאומי מגביל את גובה השכר למי שמקבל קצבת זקנה בחמש השנים הראשונות עד ל- 4 שעות עבודה . לכן יהיה ניתן לקבל את קצבת הביטוח לאומי והשכר על פי החוק.
 • דחיית מועד הפרישה – חבר שהגיע לגיל פרישה, זכאי לדחות את מועד פרישתו מן העבודה ואת קבלת הקצבה מן הביטוח הלאומי בחמש שנים נוספות, עד הגיל המרבי המאושר על ידי הביטוח הלאומי ולהמשיך לעבוד באופן מלא בתנאי שמקום העבודה מעוניין בכך. )על מנת לזכות בקצבה מוגדלת(. במצב זה תמשיך להיות הכנסתו ההכנסה מעבודה בלבד, כפי שהיה לפני הגיעו לגיל הפרישה.
 • חבר שדחה את מימוש קצבת הזקנה יזכה לקצבה מוגדלת מהביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, בעת שיחליט לפרוש מן העבודה באופן חלקי או מלא, או בעת שיגיע לגיל המרבי , 70 , אף אם ימשיך לעבוד, בצורה חלקית או באופן מלא. חבר יכול לדחות את קבלת קצבת הזקנה במידה שאינו נזקק להשלמת רשת הביטחון.
 • עבודה חלקית לאחר הפרישה – חבר אשר הגיע לגיל פרישה ובחר לקבל את קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי, יקבל גם את ההשלמה לתקציב גימלאי המובטח מהקיבוץ ויכול להמשיך לעבוד באופן חלקי, כפי שמתיר החוק (4 שעות ביום). במצב זה הכנסתו מעבודה תצטרף לאחר ניכוי מס כחוק, להכנסותיו האחרות, מקצבת ביטוח לאומי ומהפנסיה שלו. על כלל הכנסות החבר יחולו הוראות חוברת זו לעניין הטלת מס איזון.

עבודת חברים לאחר גיל הפרישה:

 • התנדבות: תתקבל בברכה כעזרה לקהילה במקומות שונים(תרבות, עזרה לחברים לפי הצורך, ועוד).
 • מפעלון: העבודה במפעלון הינה ללא תמורה.
 • עבודה בענפים שמוכנים ויכולים לשלם שכר – החבר יקבל תגמול המבטא הערכה על עבודתו, לרבות הזכויות הסוציאליות הנלוות.
 • חברים יוכלו לפנות או להיכנס למכרז על כל מקום עבודה, אך תינתן עדיפות לחברים בגיל העבודה שאין להם מקום עבודה מפרנס.
 • במקומות עבודה מסוימים שהנהלת הקהילה תחליט עליהם )כגון: ארכיון, ספריה( ישולם לחבר העובד בהם סכום חודשי קבוע של עד 500 ₪ לחודש.
 • כל הסכם עבודה של חבר עם מעסיק מחוץ לקיבוץ ייעשה בהתייעצות עם מנהל מש"א, או מנהל המגזר העסקי.
 • חובת דיווח – עובד החוץ יעביר מדי חודש להנהלת החשבונות של הקיבוץ כל מידע על הכנסותיו: תלושי שכר שקיבל, (לפיהם תחושב הכנסתו לצורך העברת התקציב, הדו"ח השנתי ( 106 ) וכן דוחות תקופתיים של הצטברות ההפרשות בקופות הגמל, קרנות השתלמות וכד'. כמו כן יועבר ליח' מש"א עותק של הסכם העבודה אשר נחתם בין עובד החוץ למעסיקו.
 • תנאי עבודה – יהיו כפי שנקבע במקום עבודתו, חשבון ימי חופשה, מחלה וכד' – ינוהלו מול המעסיק.

סגור לתגובות.